Onze inzet voor diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

woensdag 27 oktober 2021

Bij Rotary begrijpen we dat het cultiveren van een diverse, gelijkwaardige en inclusieve cultuur essentieel  is voor het  realiseren van onze visie van een wereld waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen om blijvende verandering te bewerkstelligen.

We stellen diversiteit op prijs en hebben waardering voor de bijdragen van alle mensen ongeacht achtergrond, leeftijd, etniciteit, ras, kleur, handicap,  opleiding,  religie, sociaaleconomische status, cultuur, burgerlijke staat, taal, geslacht, seksuele geaardheid en genderidentiteit, en staan open voor verschillen in ideeën, waarden en overtuigingen.

We erkennen dat individuen uit bepaalde groepen historisch gezien barrières ervaren voor lidmaatschap, deelname en leiderschap. We verbinden ons ertoe gelijkheid te bevorderen in alle aspecten van Rotary, en ook bij onze maatschappelijke partners, zodat iedereen toegang krijgt tot middelen, kansen, netwerken en ondersteuning om zich te ontwikkelen.

Wij geloven dat alle mensen zichtbare en onzichtbare eigenschappen hebben die ze uniek maken en streven  naar een  inclusieve  cultuur waar iedereen weet dat men gewaardeerd wordt en erbij hoort.

In overeenstemming met het belang dat we hechten aan integriteit, streven we ernaar om ons eerlijk en transparant op te stellen over waar we staan op het vlak van DEI (Diversity, Equity and Inclusion), zodat we kunnen blijven leren om het beter te doen.

Boodschap van Shekhar Metha en Jennifer Jones

Beste Rotariers 

Binnen Rotary ondersteunen  we diversiteit, gelijkwaardigheid  en inclusie. Het maakt niet uit wie je bent, van wie je houdt, hoe je je geloofsovertuiging beleeft, of je een handicap hebt of uit welke cultuur of land je (of jouw gezin) vandaan komt. Het enige dat telt, is dat je actie wilt ondernemen om blijvende verandering te bewerkstelligen .

Rotary werkt eraan om ervoor te zorgen dat iedereen ons ziet als een rechtvaardige en gastvrije organisatie.  Diversiteit  is al  lang een  van onze kernwaarden  en we  zijn trots op de organisatie  die  we hebben opgebouwd.  Maar  er  is meer  dat  we kunnen  doen om diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEi) uit te stralen, onze inzet te vergroten om een weerspiegeling te  zijn van onze gemeenschappen en in te spelen op de behoeften van de samen leving.

Op basis van de input van onze  werkgroep  DEi  heeft  de raad van bestuur  van Rotary International de DEl-verklaring verder uit gewerkt die we in 2019 hebben aangenomen. Het resultaat is een verhoogde inzet voor diversiteit, gelijkwaardigheid  en inclusie, gericht op het waarderen van ieders bijdragen, het bevorderen van gelijkheid en het creëren van een inclusieve cultuur waar iedereen weet dat hij of zij gewaardeerd wordt.

 

Diversiteit, gelijkwaardigheid  en inclusie zijn geen politieke kwesties.  leder van ons heeft het recht om met waardigheid en respect te worden behandeld, om onze stem te laten horen en om dezelfde kansen te krijgen om te slagen en leiding te geven bij Rotary. Onze leden laten ons consequent weten dat een gastvrije organisatie van vitaal   belang is voor onze toekomst en dat we door divers en inclusi ef te zijn de plaat s bij

uitstek zullen blijven waar actieve mensen met elkaar in contact komen om het verschil      te maken.

 

We kijken uit naar uw blijvende steun terwijl we Rotary diverser, gelijkwaardiger en inclusiever maken, en ervoor zorgen dat iedereen die zich met Rotary bezighoudt, weet dat ze gewaardeerd worden en er bi j horen.

Shekhar Metha
Voorzitter RI 2021-2022

Jennifer Jones 
Voorzitter RI 2022-2023

Shekhar Metha en Jennifer Jones

Vijf manieren waarop uw club diversiteit, gelijkheid en inclusie kan ondersteunen.

(c) blog.rotary.org

  • Deel onze bijgewerkte verklaring over de inzet van Rotary voor DEi met uw leden via e-mail of op een club bijeenkomst.
  • Plaats de bijgewerkte verklaring op de website van de club, deel ze via de sociale media en plaats een link in de e-mailhandtekening van de club.
  • Gebruik de verklaring om te bespreken hoe uw club diverser, gelijkwaardiger en inclusief kan worden voor huidige en toekomstige leden.
  • Moedig uw medeleden aan om respect voor elkaar te hebben en het uit te spreken als iemands acties niet in overeenstemming zijn met onze idealen en w aarden.
  • Vergroot uw kennis door een DEl -cursus te  volgen  in het Learning Center.

Bron: Rotary Contact #443 - 2021-10