Na de overstromingen … de volgende fase

woensdag 3 november 2021

Luc ROMBOUT

Mid juli 2021. Ons land wordt getroffen door massale regenval met overstromingen tot gevolg. Het epicentrum van de verwoestingen bevindt zich in de vallei van de Vesder. De clubs van D-2160 vormen vanaf dag 1 onze “boots on the ground”. Na enkele dagen mobiliseren talrijke clubs in de vier België-Luxemburg districten zich om financieel of materieel te helpen en/of ter plaatse te gaan met Rotariërs, partners, vrienden.

8 augustus vormt hierbij voor Rotary BeLux een significant moment omdat beslist wordt een cel “Disaster Relief & Crisis Management” (DRCM) in het leven te roepen om alle inspanningen te coördineren. Honderden uren zijn inmiddels ingezet bij het afstemmen van alle hulpverlening binnen onze Rotary community, waarbij ook het hulpaanbod vanuit Frankrijk niet mag vergeten worden.

De ‘Cowboy-fase’ van de eerste dagen en weken is ondertussen grotendeels achter de rug. In die fase was het kwestie van getroffenen aan voeding en hygiëneproducten te helpen, puin te ruimen, bergen modder te verzetten en de schimmel en verrotting van woningen te beperken.


Binnen D-2160 en DRCM lag de focus toen op het opbouwen van een structuur, zodat Clubs van elkaar wisten wat er aan de hand was en wat er te doen was, besteding van middelen kon gestructureerd worden en geleidelijk aan van re-actief (de feiten achternahollen) naar pro-actief kon gewerkt worden.


Het is daarbij van belang dat enkele punten even toegelicht worden – niet in het minst naar de Clubs van ons District die ook hulp hebben verleend of donaties hebben gedaan:

 1. vanuit DRCM werden missie en ‘Code of Conduct’ uitgeschreven: wat en hoe doen we het. Zo moeten onze acties zich scharen achter de 7 domeinen van Rotary en uitgevoerd worden in lijn met de 4 Vragen. We proberen zo weinig mogelijk acties op te zetten rond thema’s die de verantwoordelijkheid zijn van een openbaar bestuur of een verzekeraar, we zijn niet-conflictueus (we bekritiseren niet, en werken samen waar mogelijk, alleen waar noodzakelijk, …);

 2. tegelijkertijd hebben we een concept van ‘netcentricity’ uitgerold. Dit wil concreet zeggen dat we geen afbreuk willen doen aan de autonomie van de Clubs en Districten, maar de specificiteit en lokale expertise en inzet net willen bundelen in clusters en groepen, waar de leiding over een thema dan eens bij één Club ligt en voor een ander thema bij een andere Club. Als een ‘web’ verbindt DRCM al deze initiatieven en teams;

 3. er is een loskoppeling tussen het operationele en de financiële besluitvorming. DRCM en talrijke lokale clubs en hun ‘verbindingsofficieren’ zorgen voor de praktisch realisatie van de projecten, daar waar de toewijzing van de middelen gebeurt door een soort van “DAG Overstromingen commissie” op D-2160 niveau. Elke prioritisering van bestedingen wordt onafhankelijk van de begunstigde Club(s) of gemeente gedaan en is volledig transparant met budgetcontrole tot de euro-cent.

Een volgende fase

Inmiddels zijn we in een volgende fase van de hulpverlening gekomen.

Van voedselhulp evolueren we naar het faciliteren van een terugkeer voor de lokale bevolking door hen te helpen bij de huisvesting, schoolwerking en sociale werking van de lokale samenlevingen.

In de periode september – oktober werd bijvoorbeeld al een belangrijke inspanning geleverd door het aankopen van elektrische verwarmingstoestellen, kookstellen, huisraad, etc. zodat terugkerende slachtoffers een basisvoorziening hebben om thuis de dag door te komen.

Ook meubilair, pakketten met schoolgerief of zelfs pendelfietsen voor schoolgaande kinderen prijken nu op onze hulpverleningslijsten.

Tegelijk werken we ook al breder en op langere termijn, zo zijn diverse Clubs uit D-2130, D-2160 en Frankrijk gestart met een project rond de reconstructie van buurt-speelpleintjes om kinderen door fysiek samen te komen een psychisch trauma te laten verwerken en de lokale bevolking de boodschap te geven dat we als Rotariërs onze steen willen bijdragen bij de reconstructie van de lokale samenlevingen.


Informatie is cruciaal

Ons netwerk van reeds bestaande Clubs biedt ons een enorm voordeel in werking ten aanzien van talrijke initiatieven die via facebook, scholen en andere tijdelijk initiatieven ontstaan zijn. Polaris was en blijft een belangrijk medium om vooral contactinformatie te delen, … maar ergens ontstond er ook vlug de nood aan ‘meer’ om de projecten te kunnen in kaart brengen, functionele informatie te delen en vooral de evolutie van de situatie te volgen.

Alweer met door de inzet van Rotariërs werd het huzarenstukje gerealiseerd van op minder dan drie dagen een software “EDEN” uit te rollen die nu de derde maand wordt ingezet om de hulpverlening te faciliteren.


EDEN is een “humanitarian software” die op internationaal niveau gebruikt wordt om bij grootschalige calamiteiten de logistiek van de hulpverlening goed te laten verlopen. (Overigens, in Duitsland wordt EDEN gebruikt als informaticasysteem voor de gehele bevolking, om vraag en aanbod van vrijwilligers in de overstroomde gebieden aan te sturen.)

Hoofdmenuscherm van EDEN met de voornaamste functionaliteiten

Maar terug naar ons “eigen huis”.
Tot nu toe werd EDEN vooral gebruikt binnen de cel DRCM om

 • een overzicht te hebben van de gebieden waar Rotary acties is (24 zones in de Vesdervallei;
 • voor elke zone te weten wie de contactpersonen zijn, waar de focus ligt, welke projecten en acties gepland of uitgevoerd zijn;
 • een beeld te vormen van Clubs uit andere Districten die hulp bieden (en contactpersonen en projecten te kennen);
 • te zien waar we goederen kunnen opslaan, welke transporten voor welke leveringen noodzakelijk zijn, etc.

Recentelijk werd beslist om EDEN qua toegangen breder uit te rollen … zodat Clubs van overal binnen BeLux een toegang kunnen hebben, om te weten te komen hoe ze kunnen helpen, wie ze kunnen aanspreken, rechtstreekse contacten kunnen leggen en dergelijke meer.

 

Enkele functionele zaken rond EDEN

 • EDEN is een ‘cloud applicatie’ wat wil zeggen dat een gebruiker alleen zijn eigen browser en het internet-adres van ‘onze’ EDEN nodig heeft om het systeem te gebruiken;
 • de uitrol van EDEN werd gefinancierd vanuit D-2130 als steun aan D-2160 en het gebruik ervan is gratis voor de Clubs die geïnteresseerd zijn;
 • vermits we geen overheidsdienst of ICT bedrijf zijn, draait de werking van EDEN op vrijwilligers en af en toe eens een uurtje betaalde ICT steun. We kunnen dus geen 24/7 performantie garanderen zoals een informaticabedrijf, maar doen wel ons best;
 • EDEN heeft knoppen en instructies in het Engels, maar is ook heel grafisch en gemakkelijk te gebruiken;
 • voor wie met EDEN aan de slag wil gaan, hebben we een privé Youtube kanaal gemaakt waar enkele videootjes met uitleg staan – dit wordt in de komende weken verder uitgebreid.

Beeld op de reeds in EDEN geregistreerde Clubs

Wat kan je met EDEN doen ?

 1. Een zicht krijgen op de 24 zones waar we met Rotary actief zijn.
 2. Bekijken welke projecten of aanvragen tot hulp er zijn voor deze zones.
 3. Zien wie de contactpersonen zijn per zone.
 4. Zien waar er opslagplaatsen zijn waar geschonken goederen kunnen opgeslagen worden.
 5. Zelf goederen, schenkingen aanbieden.
 6. Zelf aanbieden om op een bepaalde dag te gaan helpen.
 7. ...

Naast videootjes via Youtube, leggen we de laatste hand aan een Nederlandstalige handleiding en wordt er gewerkt aan het opzetten van ondersteuning via de AG’s.

Wat kan je met EDEN doen ?

 1. Een zicht krijgen op de 24 zones waar we met Rotary actief zijn.
 2. Bekijken welke projecten of aanvragen tot hulp er zijn voor deze zones.
 3. Zien wie de contactpersonen zijn per zone.
 4. Zien waar er opslagplaatsen zijn waar geschonken goederen kunnen opgeslagen worden.
 5. Zelf goederen, schenkingen aanbieden.
 6. Zelf aanbieden om op een bepaalde dag te gaan helpen.
 7. ...

Naast videootjes via Youtube, leggen we de laatste hand aan een Nederlandstalige handleiding en wordt er gewerkt aan het opzetten van ondersteuning via de AG’s.

Gedeeltelijke lijst van de 24 operatiezones van Rotary in de Vesdervallei

Details van de levering van 22 kinderfietsen, geschonken door Gent-Zuid aan schoolkinderen in Trooz

Geïnteresseerd?

 • Neem contact op met Luc Rombout (Gent-Zuid) – luc.rombout.rotary@camail.be - die de BeLux aansturing van DRCM voor zijn rekening neemt; niet alleen voor EDEN maar ook om nog steeds meer te weten te komen over de talrijke DRCM initiatieven van de komende weken en maanden in het kader van de hulpverlening naar de getroffenen toe.
 • Op basis van een e-mail adres kan een account gemaakt worden en kunnen we u in de loop van de maand november aan de slag krijgen via EDEN.